Cáng cứu thương KARAM (PN 403)

Respac Recovery Stretcher: PN 403.